ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ทิฆัมพร เขมวงศ์ (Thikhamporn Khemwong)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชา : วิศวกรรมพลังงาน
E-mail : thikhamporn_khe@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนฯราชมงคลศรีวิชัย
2558
ปริญญาโท
วศ.ม.
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2561