ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : วราเชษฐ์ พรหมประสิทธิ์ (Warachet promprasit)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
E-mail : warachet_pro@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
อส.บ.
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2541
ปริญญาโท
ค.อ.ม.
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2550