ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : คมกฤช แก่นทอง (khomkrit Kaenthong)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
E-mail : khomkrit_kae@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาล้ยเอเซียอาคเนย์
2538
ปริญญาโท
วศ.ม.
วิศวกรรมการวัดคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2551