ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : อภิศันย์ ศิริพันธ์ (APISAN SIRIPAN)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์
E-mail : apisan_sir@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2540
ปริญญาโท
ค.ม.
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2548
ปริญญาเอก
ปร.ด.
การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2559