ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชาลิสา พราหมณ์ชู (Chalisa Pramchoo)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
สังกัด : สำนักงานคณบดี
E-mail : chalisa_pra@nstru.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2551
ปริญญาโท
บธ.ม.
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2554