ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : นาง สุดาพร นาคนาศักดิ์ (อาคาร 18) (Supaporn Nakanasak)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาคาร
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด : สำนักงานคณบดี
E-mail : 0910468675
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)