ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : นาง วรรดี พันจินา (อาคาร 22-23) (Wandee Phajina)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาคาร
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด : สำนักงานคณบดี
E-mail : 0987345419
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)