ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์ (Pachsinee Kaewkongjun)
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ
สังกัด : สำนักงานคณบดี
E-mail : pachsinee_kae@nstru.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
บช.บ.
การบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2556
ปริญญาโท
บช.ม.
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2559