ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : นาง เกวลิน เกื้อสุข (Saengarun Kuesuk)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
สังกัด : สำนักงานคณบดี
E-mail : seangarun_suk@nstru.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วท.บ.
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
2543