ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : นาง รัชฎาพร ไชยฤกษ์ (Ratchadaporn Chairerk)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
สังกัด : สำนักงานคณบดี
E-mail : ratchadaporn_cha@nstru.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
บธ.บ.
การตลาด
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี
2545