ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : นาย โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด (Photiset Phoplod)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
สังกัด : สำนักงานคณบดี
E-mail : shongsak_pho@nstru.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วท.บ.
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2547
ปริญญาโท
วท.ม.
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2563