ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : นาง บุหงา พันจินา (Buha Panjina)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
สังกัด : สำนักงานคณบดี
E-mail : buha_pan@nstru.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
บธ.บ.
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2546