#
หัวข้อเอกสาร
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
11
แบบประเมิน ปร.อาจารย์
28 กุมภาพันธ์ 2565
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
12
ประกาศ ก.พ.อ. (7 ม.ค. 2565) และ เอกสารดาวน์โหลด
30 มกราคม 2565
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
13
รายละเอียดความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิบัติราชการ(รายปี) พ.ศ.2565
4 พฤศจิกายน 2564
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
14
ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับหลักสูตร
1 พฤศจิกายน 2564
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
15
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลว.01-07-2564)
1 พฤศจิกายน 2564
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
16
แบบฟอร์มการรายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลว.01-07-2564)
1 พฤศจิกายน 2564
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
17
ประกาศ-นโยบายสภา-64-67
1 พฤศจิกายน 2564
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
18
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 พฤศจิกายน 2564
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
19
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 พฤศจิกายน 2564
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
20
แบบฟอร์มงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
23 กันยายน 2564
ชาลิสา พราหมณ์ชู
มีเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด 27 รายการ : 3 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ] Next>>