ปริญญาโท

หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.ม.)

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปร.ด.)