คณบดี


อ.ดร. อภิศันย์ ศิริพันธ์
E-mail: apisan_sir@nstru.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


อ. พัชรินทร์ อินทมาส
E-mail: patcharin_int@nstru.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี


อ. วิทยา วงษ์กลาง
E-mail: wittaya_won@nstru.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


อ. ชัญญาภัค ไชยพรรณ
E-mail: -

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ผศ.ดร. ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์
E-mail: thamasan_suw@nstru.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


ผศ.ดร. อรวรรณ แซ่อึ่ง
E-mail: orawan_ray@nstru.ac.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


อ. พงศ์พัชร บัวเพ็ชร
E-mail: pongpat_bua@nstru.ac.th

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


อ. พงศ์พัชร บัวเพ็ชร
E-mail: pongpat_bua@nstru.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ


ผศ. ณปภัช จันทร์เมือง
E-mail: napaphach_cha@nstru.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


อ. ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์
E-mail: chatchawal_rat@nstru.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา


ผศ.ดร. วีระยุทธ สุดสมบูรณ์
E-mail: weerayute_sud@nstru.ac.th