VISION

ปี 2561-2565
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อการพัฒนาท้องถื่นให้ยั่งยืนPHILOSOPHY

รอบรู้วิชาการ
สานภูมิปัญญา
พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล

News


สัมมนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 - 16.30 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น Webex (24 พฤศจิกายน 2564)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) และหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทล.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประชาสัมพันธ์เชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 - 16.30 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น W...Read More

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา (9 พฤศจิกายน 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา ด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔...Read More

ประกาศ ถอดถอนบทความวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 (21 สิงหาคม 2564)

ประกาศ ถอดถอนบทความวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2...Read More

see more      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบโลจิสติกส์แบบ Pick to light และ Put to light พร้อมโปรแกรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (22 พฤศจิกายน 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบโลจิสติกส์แบบ Pick to light และ Put to light พร้อมโปรแกรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช...Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องประมวลผลความละเอียดสูงพร้อมโปรแกรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (18 พฤศจิกายน 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องประมวลผลความละเอียดสูงพร้อมโปรแกรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช...Read More

ประกาศเปิดเผยราคากลางชุดฝึกปฏิบัติการระบบโลจิสติกส์แบบ Pick to light และ Put to light พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด (4 พฤศจิกายน 2564)

ประกาศเปิดเผยราคากลางชุดฝึกปฏิบัติการระบบโลจิสติกส์แบบ Pick to light และ Put to light พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด...Read More

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (15 ตุลาคม 2564)

 ชุดฝึกปกิบัติระบบโลจิสติกส์แบบ Pick to light และ Put to light พร้อมโปรแกรมตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ...Read More

see more      
ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2563 ตารางนิเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (10 กุมภาพันธ์ 2564)

ตารางนิเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์...Read More

see more      
ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับหลักสูตร (1 พฤศจิกายน 2564)

ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับหลักสูตร...Read More

see more      
งาน Part time เสาร์ อาทิตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช https://th.jooble.org/ (13 พฤศจิกายน 2563)

งาน Part time เสาร์ อาทิตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช https://th.jooble.org/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-part-time-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8...Read More

see more      
Events


English Room by Mr. Rowel Pascual


No Topic


Activity

see more

Video

VTR แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (18 พฤศจิกายน 2564)

แชมป์ SHELL ECO-MARATHON ASIA 2015 ออกอากาศในรายการเช้านี้ที่เมืองนคร 22 เมษายน 2558 นาที 11:10 (1 พฤษภาคม 2558)

แชมป์ SHELL ECO-MARATHON ASIA 2015 ออกอากาศทางช่อง3 family รายการ GoodMorningFamilyNews 28-04-58 นาที 5:00 (1 พฤษภาคม 2558)

see more